काठमाडौं, माघ १८– शिक्षक सेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गर्ने सबै प्रकारका परीक्षाहरुका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम ५४ को अधिकार प्रयोग गरि सो निर्देशिका जारी गरेको हो । ५ ओटा परिच्छेद र ८ ओटा अनुसूचि सहितको निर्देशिकामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकको काम, कर्तब्य र अधिकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको भूमिका एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी ब्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार उत्तरपुस्तिका रद्ध हुने अवस्थाहरु निम्नउल्ेलख छन्ः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *